Sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Majowe za 2019 rok